justme

14 tekstów – auto­rem jest jus­tme.

Wspom­nienia bolą niczym ot­wiera­nie rany... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 maja 2011, 19:19

Zap­rzes­tań swych poszukiwań.
Miłość jest tutaj... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 stycznia 2011, 19:23

Nie wzbi­jesz się w niebo machając ręka­mi.
Wy­buduj ra­kietę, zwaną ciężką pracą,
napędzaną cierpliwością,
a gwa­ran­tuję Ci,
że osiągniesz to co zamierzyłeś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2010, 18:03

Często do­maga­my się praw­dy. Nies­te­ty praw­da często do­maga się od nas łez... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 23:45

Pożąda­my co stracone... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 listopada 2010, 12:09

Sie­działa na podłodze ze wzro­kiem sku­pionym śle­po w je­den pun­kt. Spra­wiała wrażenie nieobec­nej. Na jej po­liczkach błyszczały wil­gotne jeszcze śla­dy spływających łez, a w za­ciśniętej w pięść dłoni trzy­mała prze­moczoną chus­teczkę. To był ten mo­ment, kiedy po his­te­rycznych spaz­mach nie miała już sił na uzewnętrznianie swe­go cier­pienia. W jej głowie na chwi­le za­pano­wał spokój i brak ja­kichkol­wiek myśli. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 października 2010, 05:08

.. i nag­le poczuła, że jest dla niej ważniej­szy niż kil­ka dni temu. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 października 2010, 21:22

Nig­dy nie śmiej się z cudzych marzeń, bo choć tak kruche, pod­trzy­mują nas przy życiu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 października 2010, 10:59

Mózg i ser­ce często zacho­wują się jak śmier­telni wro­gowie, mie­szkający w jed­nym ciele. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 października 2010, 19:26

Jed­no kosztem dru­giego, kiedy to pier­wsze nie jest te­go [poświęce­nia] warte... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 października 2010, 16:41

justme

justme

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność